MENÚ MENÚ Avui. Darrera previsió

14º / 26º

El Temps Darrera previsió

Comença la restauració dels murals de Sant Serni de Canillo

Segons informa el Govern en un comunicat, l’àrea de

Segons informa el Govern en un comunicat, l’àrea de Be´ns Mobles del departament de Patrimoni Cultural ha comenc¸at els treballs de restauracio´ de les pintures murals de l’esgle´sia parroquial de Sant Serni de Canillo, obra del pintor catala` Josep Oromi´. En concret, es restaura la part me´s important de les pintures que conte´ els si´mbols de la Passio´ de Crist.

L’àrea de Be´ns Mobles del departament de Patrimoni Cultural ha comenc¸at els treballs de restauracio´ de les pintures murals de l’esgle´sia parroquial de Sant Serni de Canillo, obra del pintor catala` Josep Oromi´. En concret, es restaura la part me´s important de les pintures que conte´ els si´mbols de la Passio´ de Crist.

La principal accio´, i la me´s complicada en aquest proce´s, e´s l’extraccio´ de les capes de guix i de pintura que encara amaguen aquest decorat. La feina es fa gairebe´ tota meca`nicament amb bisturi´ o be´ amb un aparell d’ultrasons. Un cop deslliurat el decorat de les capes que encara l’amaguen, caldra` unificar les parts desgastades amb un retoc lleuger. Pre`viament, pero`, s’han de refer les parts de pe`rdua de suport amb un morter de calc¸. Esta` previst que els treballs de restauracio´ estiguin en curs les properes setmanes.

Al final del 2016, en el curs de la realitzacio´ de la restauracio´ de la capella lateral dedicada a la Puri´ssima Sang que tambe´ fa la funcio´ de baptisteri, es descobreixen les restes d’una decoracio´ mural dedicada a la Passio´ de Crist que havien estat recobertes per diverses capes de pintura. Si be´ la documentacio´ histo`rica consultada no ha aportat tota la llum que es voldria sobre aquest tema, el Llibre d’actes i de comptes del comu´ de l’any 1860 esmenta una despesa en concepte de “daurar i pintar l’esgle´sia principal”. Aquesta data coincideix amb molts dels treballs que va efectuar el pintor Josep Oromi´ a Andorra durant la segona meitat del segle XIX (Santa Maria de Meritxell, Sant Joan de Sispony, Sant Miquel de la Mosquera...). Aquest fet i les similituds iconogra`fiques, estili´stiques i te`cniques fan pensar que l’autor e´s el mateix. Els repintats me´s recents localitzats al retaule barroc de la Puri´ssima Sang i al de l’altar major tambe´ podrien estar fets per aquest pintor de Coll de Nargo´ i correspondrien al concepte de “daurar” l’esgle´sia. En un moment del segle XX, que es desconeix, les pintures ja no corresponen al gust de l’e`poca i so´n tapades amb una capa de guix i de pintura.

Informa: Agència ANA
Foto: SFG

3.219.167.194