MENÚ MENÚ Avui. Darrera previsió

/ 17º

El Temps Darrera previsió

Avís legal

1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat de la societat mercantil andorrana RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, S.A. (en el successiu, “RTVA”), domiciliada a Baixada del Molí 24, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb correu electrònic de contacte direccio@rtva.ad i número de telèfon de contacte +376 873 700, inscrita al registre de societats amb número 9.686, i amb número de registre tributari A-704834-X.

RTVA és una empresa pública que gestiona el canal de televisió Andorra Televisió (ATV), les emissores de ràdio Ràdio Nacional d’Andorra (RNA) i Andorra Música (AM), i el lloc web andorradifusio.ad. Entre els seus objectius públics hi ha els d’informar, entretenir i formar, així com contribuir a la normalització de la llengua catalana i a la divulgació de la realitat social i cultural andorranes.

El domini d’Internet www.andorradifusio.ad, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de RTVA.

Aquest lloc web va ser creat el mes de novembre del 2007 per oferir informació acurada i actualitzada de l’actualitat nacional andorrana i internacional, i està composat per un portal principal i pàgines web que el complementen.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, dels termes i condicions particulars que s’apliquen a alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest lloc web -els quals es complementen amb els establerts en aquest avís legal-, així com dels termes i condicions establerts en la política de privadesa que apareix en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificació d’aquest lloc web, i dels termes i condicions per al seu ús

RTVA es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions de la configuració i presentació d’aquest lloc web, així com dels continguts inclosos en aquest.

Tanmateix, RTVA es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, RTVA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4. Accés gratuït a aquest lloc web, registre d’usuaris, usuaris menors d’edat, participació en fòrums i concursos, i subscripció a butlletins

Accés gratuït

L’accés a aquest lloc web, i la seva utilització, són gratuïts.

Registre d’usuaris

En cas que, per a l’accés a determinats serveis que s’ofereixen en aquest lloc web sigui necessari que els usuaris s’enregistrin, el registre que correspongui es farà en la forma que s'indiqui en els termes i condicions particulars establerts per al servei de què es tracti. En tals supòsits, les dades de caràcter personal que RTVA reculli, estaran sotmeses als termes i condicions de la política de privadesa establerta en aquest lloc web.

Usuaris menors d’edat

Per fer ús dels serveis que ofereix aquest lloc web, els menors d'edat hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Donat que a través de l’espai digital és possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s'informa que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i de bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles. Al respecte, RTVA garanteix la protecció dels menors en matèria de continguts, activitats d'oci i agendes que s’incloguin en les pàgines d’aquest lloc web dedicades a informació i programes infantils i juvenils.

Participació en concursos

La participació en concursos que en el seu cas s’organitzin per part de RTVA, es regirà pels termes i condicions específics que s’estableixin per a cadascun d’aquests concursos./p>

5. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies, els textos i les locucions que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per RTVA:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per RTVA són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de RTVA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències d’ús o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que RTVA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències d’ús o autoritzacions per escrit.

Per tant, RTVA es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, RTVA es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web en cas que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a RTVA mitjançant l’adreça de correu electrònic direccio@rtva.ad, per tal que RTVA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

6. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

RTVA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

RTVA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

RTVA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

RTVA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per RTVA o per usuaris d’aquest lloc web. Per tant, RTVA no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat, veracitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús llevat que, pel que fa a certs continguts, RTVA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a RTVA mitjançant l’adreça de correu electrònic direccio@rtva.ad, per tal que RTVA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

7. Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, tot i estant prohibits els enllaços profunds, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers, excepte que RTVA ho autoritzi bé indicant-ho o permetent-ho expressament respecte a determinats continguts –per exemple, mitjançant les opcions que els continguts s’enviïn per correu electrònic o es comparteixin en xarxes socials– o hagi atorgat les llicències o autoritzacions escrites a l’efecte.

Tanmateix, RTVA prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8. Dret d'exclusió

RTVA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

9. Procediment de notificació, retirada i reposició respecte a l’eventual vulneració de drets i/o posicions jurídiques de tercers

Per als supòsits en què RTVA actuï com a prestador de serveis d’intermediació en l’espai digital, en el sentit i d’acord amb l’establert en la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, i en la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, RTVA posa a disposició dels usuaris d’aquest lloc web i/o de les pàgines o comptes de RTVA en les xarxes socials en què RTVA hi sigui present, i en general de qualsevol altra persona que es pugui considerar afectada, el següent procediment de notificació, retirada i reposició respecte a l’eventual vulneració de drets i/o posicions jurídiques de tercers per part d’altres tercers:

1. Qualsevol usuari d’aquest lloc web i/o de les pàgines o comptes de RTVA en les xarxes socials en què RTVA hi sigui present, o qualsevol altra persona que consideri que qualsevol dels continguts que es mostren en aquest lloc web o en les referides xarxes socials (en el sentit referit en el punt 5 d’aquest avís legal), incorporat per tercers, està infringint els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut, i/o els seus drets a la intimitat, a l’honor i/o a la pròpia imatge, pot notificar la suposada infracció a RTVA, mitjançant l’enviament d’una notificació a l’adreça de correu electrònic direcció@rtva.ad.

Per a una correcta valoració per part de RTVA, la persona que li enviï una notificació li haurà de facilitar la següent informació:

- Nom complet o raó social -en aquest cas, indicar també el nom complet del seu representant legal-, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte de la persona que considera que els seus drets i/o posicions jurídiques han estat infringits.

- Explicació detallada de la suposada infracció de drets i/o posicions jurídiques. En aquesta explicació, caldrà identificar degudament els drets i/o posicions jurídiques la infracció de les quals s’al·lega, la suposada infracció comesa, així com els continguts suposadament infractors i la seva localització.

- Les dades que permetin identificar, en tot el que sigui possible, el titular de la suposada infracció comesa.
Tanmateix, la persona que enviï una notificació a RTVA haurà de manifestar els següents extrems:

- Que la informació inclosa en la notificació és vertadera i exacta.

- Que és la persona legitimada per presentar la reclamació.

- Que en cas de proporcionar informació falsa o inexacta, sent coneixedor d’aquesta falsedat o inexactitud, serà responsable dels danys i perjudicis que causi a RTVA, i també dels danys i perjudicis que causi a qualsevol altre tercer afectat.

Si amb la informació proporcionada pel notificant, RTVA no pogués continuar amb el procediment, localitzar els continguts suposadament infractors, l’eventual tercer suposat infractor, o identificar la naturalesa de la suposada infracció, ha de requerir al notificant la informació que precisi per tal que li remeti en un termini raonable. Si RTVA no rebés la informació requerida en el referit termini raonable atorgat a l’efecte, o amb la informació addicional proporcionada pel notificant no fos suficient per continuar amb el procediment, RTVA no estarà obligada a atendre la denúncia ni a continuar amb el procediment.

2. En cas de rebre tota la informació abans referida, RTVA ho ha de confirmar al notificant, i ha de procedir a analitzar-la i, si s’escau, remetre-la amb rapidesa als eventuals tercers afectats.

3. Si RTVA estima, de conformitat amb la notificació rebuda i la informació que contingui i que hagi estat proporcionada pel notificant, que la infracció al·legada és evident, pot optar per retirar els continguts de què es tracti, sempre que hagi tramès prèviament la notificació als eventuals tercers afectats.

RTVA també pot retirar els continguts si no disposa de dades de contacte de l’eventual tercer destinatari afectat que permetin l’enviament efectiu d’una comunicació a aquest.

4. Si RTVA no considera la infracció evident, o amb la informació disponible no pot valorar l’existència d’una infracció, pot decidir no retirar els continguts de què es tracti, notificant la decisió al notificant.

5. En cas d’existir un tercer afectat, si RTVA estima que les al·legacions presentades per aquest són raonables, pot decidir reposar els continguts retirats, o en cas de no haver-los retirat amb anterioritat, mantenir-hi l’accés en les mateixes condicions. En tot cas, RTVA ha d’informar amb promptitud el notificant de la decisió adoptada.

6. En tot cas, RTVA no està obligada a procedir a la retirada o a la reposició, ni a investigar els fets notificats, ni fer una recerca d’informació addicional més enllà de la informació proporcionada per la part notificant i l’eventual tercer afectat per la notificació, de conformitat amb el procediment habilitat de notificació, de retirada i de reposició en les condicions establertes en aquest punt d’aquest avís legal.

7. En tot cas, RTVA no està obligada a procedir a la retirada o a la reposició, a realitzar una investigació dels fets notificats, ni una recerca d’informació addicional més enllà de la informació proporcionada per la part notificant i l’eventual tercer destinatari afectat per la notificació.

Tanmateix, RTVA no serà en cap cas responsable davant del notificant ni de l’eventual tercer afectat per la notificació, per la decisió de retirar o no retirar els continguts de què es tracti si ha actuat raonablement.

8. En tot el no previst, respecte al procediment de notificació, retirada i reposició, en aquest punt d’aquest avís legal, o simplement a efectes interpretatius, aplicarà l’establert al respecte d’aquest procediment en la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, i en la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.

10. Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre data i hora de l'entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris, permetent així millorar la qualitat i seguretat del lloc web.

Concretament, RTVA utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les cookies implantades en el seu dispositiu des d'altres servidors. La informació que RTVA analitza fent ús de les cookies és la direcció de protocol d'internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i versió del seu navegador, sistema operatiu i plataforma utilitzada per a la connexió, i la data i l'hora d'aquesta activitat.

Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que RTVA els adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquesta.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: 11 de gener del 2018